សំណុំបែបបទបំពេញ (Application Form)

អ្នកអាចចុះឈ្មោះធ្វើតេស្តដោយឥតគិតថ្លៃ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិ។ (You can sign up for a free test if you are looking for parents, siblings or relatives.)

ព័ត៌មានរបស់អ្នក: (your information)

ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្ដល់ឱ្យយើងខ្ញុំជាមួយទម្រង់បែបបទនេះនឹងត្រូវរក្សាទុកជាឯកជនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយអង្គការសប្បុរសធម៌ដើម្បីគ្រួសារខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ។ (The information on this application form you provided to us will be kept privately for using by Khmer Family Charity Organization only.)
Scroll to Top